สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรรคบุรี

จังหวัดชัยนาท

นางสาวจำเรียงรัตน์ กล่ำมี

พัฒนาการอำเภอสรรคบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน