ข่าวประชาสัมพันธ์

นายราเชนทร์ หนุนแปง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสันกำแพง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน