โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวฯ