โครงสร้างบุคคลากร

นายสมพร พูลเพิ่ม
พัฒนาการอำเภอสังขะ

นายชูศักดิ์ เครือสุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกระเทียม
ตำบลบ้านจารย์ และตำบลสะกาด
นายทรงราช ญาณอุบล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพระแก้ว
และตำบลตาคง
นางสาวพวงผกา เหมหงษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเทพรักษา
และตำบลตาตุม
นางกรรณิการ์ ระบือนาม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสังขะ ตำบลบ้านชบ
และตำบลดม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมาริสา สกุลรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลทับทัน
และตำบลขอนแตก
นายจักรพันธ์ ปิ่นเพชร
อาสาพัฒนา รุ่นที่ 69
(Visited 517 times, 1 visits today)