ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมพร พูลเพิ่ม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสังขะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน