โครงการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต กิจกรรมจัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและประกาศตนเองของหมู่บ้าน

วันที่ 25 มกราคม 2561 นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายให้ทีมครูฝึกระดับตำบล ซึ่งมีปลัดอำเภอ ครู กศน. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่รพสต. และพัฒนากรประจำตำบล ดำเนินโครงการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต กิจกรรมจัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและประกาศตนเองของหมู่บ้าน ณ ศาลาหมู่บ้าน ดังนี้
1.บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามร้อยยอด
2.บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาลอย

(Visited 32 times, 1 visits today)