กิจกรรมวันดีเดย์ ตามการตั้งปณิธานของหมู่บ้าน ที่จะสร้างความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมกันประกอบกิจกรรมส่วนรวม

วันที่ 25 มกราคม 2561 นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายให้ทีมครูฝึกระดับตำบล ซึ่งมีปลัดอำเภอ ครู กศน. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่รพสต. และพัฒนากรประจำตำบล ดำเนินกิจกรรมวันดีเดย์ ตามการตั้งปณิธานของหมู่บ้าน ที่จะสร้างความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมกันประกอบกิจกรรมส่วนรวม ของโครงการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ดังนี้
1.บ้านศาลาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาลัย ประกาศเป็น “หมู่บ้านการออม”
2.บ้านวังไทร หมู่ที่ 7 ตำบลไร่ใหม่ ประกาศเป็น “หมู่บ้านปลอดขยะ”

(Visited 16 times, 1 visits today)