โครงการขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23-24 มกราคม 2561 นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด มอบหมายให้พัฒนากร ดำเนินโครงการขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านเกาะนาน้อย ซึ่งมีครัวเรือนเป้าหมาย 26 ครัวเรือนและปราชญ์สัมมาชีพ 5 ท่าน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเกาะนาน้อยและกิจกรรมการศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเกาะนาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 104 times, 1 visits today)