โครงการขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20-21มกราคม 2561 นางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด และพัฒนากรประจำตำบล ดำเนินโครงการขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านเขาโป่ง ซึ่งมีครัวเรือนเป้าหมาย 26 ครัวเรือนและปราชญ์สัมมาชีพ 5 ท่าน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเขาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลศิลาลอย และกิจกรรมการศึกษาดูงานครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 7 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 18 times, 1 visits today)