ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางอมรรักษ์ วงศ์ษา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสะเมิง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

บริการของเรา