พช.สากเหล็กให้การต้อนรับคณะทีมประเมินผลจากกรมการพัฒนาชุมชน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก และนางสุชาดา สุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะทีมประเมินผลจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการประเมินโครงการสำคัญ จำนวน ๗ โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ แสดงถึงผลสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ ประสิทธิภาพของโครงการ ณ พื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร และลงพื้นที่ดูงานกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” และหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน บ้านคลองทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

(Visited 16 times, 1 visits today)