สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร

จังหวัดหนองคาย

นายชัชวาลย์ มีฤทธิ์

พัฒนาการอำเภอสระใครอำเภอสระใคร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน