ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววจีพร รงค์ทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนาอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน