ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเย็นจิตร จองหนาน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไทรงามอำเภอไทรงาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน