รายงาน BPM ปี 2561

1. รายงาน BPM โครงการตามยุทศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส ที่ 1

BPM Way of life ตำบลเรียง

BPM way of life ตำบลโคกสะตอ

BPM way of life ตำบลบาตง

BPM way of life สาวอ

BPM way of life รือเสาะออก

BPM way of life ตำบลสามัคคี

BPM way of life ตำบลลาโละ

BPM way of life รือเสาะ

BPM way of life ตำบลสุวารี

  • (เวทีที่2)ตำบลสามัคคี

ม.9 ต.สามัคคี

ม.7 ต.สามัคคี

ม.6 ต.สามัคคี

ม.5 ต.สามัคคี

ม.4 ต.สามัคคี

ม.3 ต.สามัคคี

ม.2 ต.สามัคคี

ม.1 ต.สามัคคี

ม 8 ต.สามัคค

  • (วทีที่3) ตำบลสมัคคี

เวที 3 ม.9 สามัคคี

เวที 3 ม.8 สามัคคี

เวที 3 ม.7 สามัคคี

เวที 3 ม.6 สามัคคี

เวที 3 ม.5 สามัคคี

เวที 3 ม.4 สามัคคี

เวที 3 ม.3 สามัคคี

เวที 3 ม.2 สามัคคี

เวที 3 ม.1 สามัคคี

  • (เวทีที่ 3) ตำบลบาตง

เวที 3 ม.3 บาตง

 

2. รายงาน BPM โครงการตามยุทศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส ที่ 2

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ

 

3. รายงาน BPM โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

โคกสะตอ.docx

เทศบาล

บาตง

รือเสาะ

รือเสาะออก

เรียง

ลาโละ

สามัคคี

สาวอ

สุวารี

(Visited 285 times, 1 visits today)