ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอรือเสาะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน