ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพงศ์วิชญ์ เขียวมณีรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเรณูนคร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ