*บอกข่าว เล่าเรื่อง เมืองสับปะรด*โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน บ้านต้อนน้อย ต.บ้านต้อน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายรังสรรค์ โทสาลี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอรัตนวาปี และนายอิทธิพล ชัยสท้าน อาสาพัฒนา ร่วมสังเกตุการณ์และร่วมประชุมการดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านต้อนน้อย ต.บ้านต้อน

(Visited 25 times, 1 visits today)