สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี

จังหวัดหนองคาย

นายรังสรรค์ โทสาลี

นักวิชาพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการเเทนพัฒนาการอำเภอรัตนวาปี

"เป็นหน่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนที่มีขีดสมรรถนะสูง"