โครงสร้างบุคลากร

นายกณภัทร สมศรี

พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี

นายประสิทธิ์ สีหะชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลรัตนบุรี และตำบลหนองบัวบาน

นายประสิทธิ์ เกิดชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแก และตำบลน้ำเขียว

นางนภาพร จันสีดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญาร
รับผิดชอบตำบลยางสว่าง และตำบลเบิด

นางจันทนี มนตรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดขาคีม และตำบลทับใหญ่

นางสาวสุมาลี วิรุณพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลธาตุ และตำบลดอนแรด

นายทินกร พิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองบัวทอง และตำบลไผ่

(Visited 523 times, 1 visits today)