รายงาน BPM ปี 2561

 

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ.ประจำปี 2561

BPM โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ.ประจำปี 2561

2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด

BPMโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่

BPMโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่

4.โครงการ ศจพ.อ.

BPMโครงการ ศจพ.อ.

5.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

BPMโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG)

BPMโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน บ้านแกแมเก้า

แบบสรุปประเมินผล-SSG ส่วนที่ 1 บ้านแกแมเก้า

BPMโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน บ้านร่อน

แบบสรุปประเมินผล-SSG ส่วนที่ 1 บ้านร่อน

7.โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

BPM โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

แบบสรุปประเมินผล-โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

8.โครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

BPM โครงการประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล

แบบสรุปประเมินผลประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล อำเภอระแงะ

9.โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

BPM โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

10.โครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (เวทีที  1)

แบบสรุปประเมิน-Way-of-life-เวที-1

BPM-เวที-1ต.บองอ

BPM-เวที-1ต.กาลิซา

BPM-เวที-1ต.เฉลิม

BPM-เวที-1ต.ตันหยงมัส

BPM-เวที-1ต.ตันหยงลิมอ

BPM-เวที-1ต.บาโงสะโต

BPM-เวที-1ต.มะรือโบตก

11.โครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

กิจกรรม จัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil  society) (เวทีที่ 2)

BPM-เวที-2ต.กาลิซา

BPM-เวที-2ต.เฉลิม

BPM-เวที-2ต.ตันหยงมัส

BPM-เวที-2ต.ตันหยงลิมอ

BPM-เวที-2ต.บองอ

BPM-เวที-2ต.บาโงสะโต

BPM-เวที-2ต.มะรือโบตก

 

12.โครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

กิจกรรม จัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและประกาศตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชน

BPM-เวที-3ต.กาลิซา

BPM-เวที-3ต.เฉลิม

BPM-เวที-3ต.ตันหยงมัส

BPM-เวที-3ต.ตันหยงลิมอ

BPM-เวที-3ต.บองอ

BPM-เวที-3ต.บาโงสะโต

BPM-เวที-3ต.มะรือโบตก

13.สรุปภาพกิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน

สรุปภาพกิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน

 

(Visited 245 times, 1 visits today)