โครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพ ณ บ้านตะโละ หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เข้าชม 16 ครั้ง

@ รามัน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางซูเรียนา ระเด่นกุล พัฒนาการอำเภอรามัน
มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา สุขสวัสดิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยะต๊ะ
พร้อมด้วยนางปราณี นีรรัตน์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ นางสาวภดารียะห์ โต๊ะอุง
อาสาพัฒนา ดำเนินการโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพ
ณ บ้านตะโละ หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

(Visited 16 times, 1 visits today)