อบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย Google map

12 กุมภาพันธ์ 2561 นางซูเรียนา ระเด่นกุล พัฒนาการอำเภอรามัน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าพช.อ.รามัน จัดฝึกอบรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้วยGoogle map โดยมีนายเอกรัตน์ รัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชน
กลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 คน
ณ ห้องประชุมกาบู สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอรามัน.

 

(Visited 6 times, 1 visits today)