ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสาวพรกนก สุขอุดม

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย promburi วันที่ 19 ก.ค. 2561

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ออกแบบพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหัวป่า : วันที่ 1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย promburi วันที่ 18 ก.ค. 2561

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหัวป่า : วันที่ 5)