ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสาวพรกนก สุขอุดม

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี