สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์

นางสาวศิริพร อ่อนละออ

พัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปราสาท

บริหารงาน ภายใต้ "องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความผาสุข"