ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวีระ แสนโคตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโป่งน้ำร้อนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน