วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เข้าร่วมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนสำคัญต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม๒๕๖๒ ณ ประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เข้าร่วมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนสำคัญต่างๆ ในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.>>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ ต.หนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.>>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๓ ต.กุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ ๕ ต.กุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.>>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บ้านนางาม หมู่ที่ ๑ ต.กุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดโฆสมังคลาราม หมู่ทิ่ ๒ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้ข้อมูลในการประชุมส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม