๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> มีนายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามประเมินผลการพัฒนา ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ >>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา และ น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจสอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรม : ประชาสนุกสุขใจด้วยศาสตร์พระราชา ในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ณ บ้านมหาชัย หมู่ที่ ๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา และ น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจสอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ณ บ้านห้วยไหล่ หมู่ที่ ๑ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจสอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในการส่งเสริมการเลี้ยงกบ ณ บ้านปลาปากน้อย หมู่ที่ ๓ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจสอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๕ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม