๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. >>> นายพีรกานต์ โคตรโยธา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นายเพชรโพธิ์ชัย เลียบไธสง นว.พช.ปฏิบัติการ สนับสนุนการลงโปรแกรมการบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ >>> น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์ นว.พช.ชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ บริเวณตลาดเทศบาลตำบลปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. >>> น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสร้างสุขตำบล ตามโครงการ”นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข : Nakhonphanom Happiness ” ตรวจเยี่ยมให้กำลังและสอบถามข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านม่วง ม.๒ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. >>> นน.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสร้างสุขตำบล ตามโครงการ”นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข : Nakhonphanom Happiness ” ตรวจเยี่ยมให้กำลังและสอบถามข้อมูลครัวเรือนนายแก้ว เหลาบัว ณ บ้านนกเหาะ ม.๔ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. >>> น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมสร้างสุขตำบล ตามโครงการ”นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข : Nakhonphanom Happiness ” ตรวจเยี่ยมให้กำลังและสอบถามข้อมูลครัวเรือนนางเสาะ ทอนอโสม ณ บ้านนกเหาะ ม.๔ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ให้กำลังใจพร้อมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านผักอีตู่ ม.๕ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ให้กำลังใจพร้อมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านถาวร ม.๖ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม