วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา และน.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุ (หัวอาหารไก่) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐น. >>> น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง ) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. >>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ประชุมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐น. >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น. >>>น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ วัดบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์ตามแนวทางประชารัฐ แก่คณะกรรมการบ้านหนองหมากแก้ว

15 พฤษภาคม 2561>>>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก รับฟังรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม