วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามประเมินผลการพัฒนา ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ >>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตามโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสตรีทำขนมในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีพร้อมตรวจมอบวัสดุครุภัณฑ์ ณ บ้านนางาม หมู่ที่ ๑ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก กล่าวรายงาน พร้อมร่วมกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในการKick off กิจกรรม D – Day สัปดาห์แห่งการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน “๑ วัน ๑ อำเภอ จัดเก็บฉับไวแบบม้วนเดียวจบ ข้อมูลครบ ใช้ประโยชน์ได้ทัน” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัวคำ ม.๘ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ >> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำแกนนำผู้นำชุมชนบ้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่โครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ >> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการอบรมโครงการ “ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวคำ ม.๑๑ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม