วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองฮี ม.๑๒ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองฮี ม.๑๒ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านมหาชัย ม.๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านมหาชัย ม.๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฯ (โซนกลาง) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง ม.๓ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>> นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฯ (โซนกลาง) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวคำ ม.๘ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี ๒๕๖๑ ณ บ้านหนองบัวคำ ม.๘ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศาลาวัดบ้านนางาม หมู่ที่ ๑ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ otop นวัตวิถี แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาคมบ้านกุตาไก้ หมู่ที่ ๕ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม