วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก สร้างความรู้ความเข้าใจ ทบทวนบทบาทหน้าที่ แก่อาสาพัฒนาชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองฮี ม.๑๒ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองฮี ม.๑๒ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านมหาชัย ม.๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลและแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านมหาชัย ม.๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฯ (โซนกลาง) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง ม.๓ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>> นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฯ (โซนกลาง) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวคำ ม.๘ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการพัฒนาดีเด่น ตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด) ปี ๒๕๖๑ ณ บ้านหนองบัวคำ ม.๘ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม