วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมให้ข้อมูลในการประชุมส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัสดุการฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านตับเต่า หมู่ที่ ๘ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.>>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ติดตามความก้าวหน้าการสนับสนุนวัสดุการฝึกอาชีพตามแผนพัฒนาอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ >>> น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการ“เชื่อมมาจากองค์ลงไปที่ผลิตภัณฑ์ 8 พระธาตุ งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก สร้างความเข้าใจการจัดตั้งกลุ่ม กระบวนการ ๕ ก พร้อมร่วมส่งมอบวัสดุตามโครงการการจัดเวที ”สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองฮี ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๓มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. >>> นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ลงพื้นที่อำเภอปลาปาก เพื่อคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ๒๕๖๒ ณ บ้านกุตาไก้ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.>>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง หมู่ที่๕ ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ >>>น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๙ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม