๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ให้กำลังใจพร้อมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านผักอีตู่ ม.๕ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ให้กำลังใจพร้อมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านถาวร ม.๖ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. >>>นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ให้กำลังใจพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านตับเต่า ม.๕ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ให้กำลังใจพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านฮ่องโจด ม.๖ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>>นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ ๔๕ ปี ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๗ มีนาคม ๒๕๖๒ >>>นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ให้กำลังใจพร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านโคกกลาง ม.๑๕ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกติดตามประเมินผลการพัฒนา ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม