โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอปลาปาก

นายทศพร แก้วดี

พัฒนาการอำเภอปลาปาก

น.ส.โอรินทร์ ศรีจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุตาไก้/นามะเขือ

น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปลาปาก/โคกสว่าง

น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลมหาชัย/โคกสูง

น.ส.สุขใจ ชมเชย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองฮี/นามะเขือ

นางนิราภร ทองคำ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 70 times, 1 visits today)