๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> มีนายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 14 ครั้ง

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายปรีชาพงศ์  ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  โดยมีนายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้การขับเคลื่อนและปฏิบัติภารกิจงานพัฒนาชุมชน

(Visited 14 times, 1 visits today)