วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>>  นายปรีชาพงศ์  ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปลาปาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   โดยมีนายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการร่วมกลั่นกรองพิจารณาโครงการจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เสนอขอกู้ จำนวน ๘ โครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก   จ.นครพนม

(Visited 16 times, 1 visits today)