๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา และ น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจสอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรม : ประชาสนุกสุขใจด้วยศาสตร์พระราชา ในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ณ บ้านมหาชัย หมู่ที่ ๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 12 ครั้ง

๘  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. >>> นายธวัช  ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก มอบหมายให้น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา และ น.ส.อังศุมารินทร์  ไชยโชค นว.พช.ชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่ทีมตรวจสอบโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  กิจกรรม : ประชาสนุกสุขใจด้วยศาสตร์พระราชา ในการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ด้านการประมง) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ณ บ้านมหาชัย หมู่ที่ ๒ ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 12 times, 1 visits today)