๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 26 ครั้ง

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ ทบทวนบทบาทหน้าที่ แก่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 26 times, 1 visits today)