วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับลงทะเบียน OTOP ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนกเหาะ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 54 ครั้ง

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับลงทะเบียน OTOP ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนกเหาะ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 54 times, 1 visits today)