วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 87 ครั้ง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> นางสาวโอรินทร์  ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๓,๕๕๐ ตัว) ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่ตำบลกุตาไก้จำนวน ๖ หมู่บ้าน ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 87 times, 1 visits today)