วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา และน.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุ (หัวอาหารไก่) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 71 ครั้ง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. >>> น.ส.วิมลรัตน์  เมตตา และน.ส.อังศุมารินทร์  ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุ (หัวอาหารไก่ จำนวน ๑๑๖ กระสอบ) ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่ตำบลปลาปาก โคกสว่าง โคกสูง และหนองเทาใหญ่ จำนวน ๖ หมู่บ้าน ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ณ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 71 times, 1 visits today)