วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐น. >>> น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง ) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 64 ครั้ง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐น. >>> น.ส.สุขใจ  ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๒,๐๑๒ ตัว) ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่ตำบลหนองฮีจำนวน ๖ หมู่บ้าน ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 64 times, 1 visits today)