วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> น.ส.สุขใจ ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง) ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 63 ครั้ง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. >>> น.ส.สุขใจ  ชมเชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัตการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์พื้นเมือง จำนวน ๑๖๒ ตัว) ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเทาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 63 times, 1 visits today)