วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐น. >>> น.ส.วิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 75 ครั้ง

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐น. >>> น.ส.วิมลรัตน์  เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตรวจมอบวัสดุ (ไก่พันธุ์ไข่ จำนวน ๑๗๐ ตัว) ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๘ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 75 times, 1 visits today)