๑๑ พ.ค.๒๕๖๑ >>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จัดประชุมและประเมินผลลัพธ์โครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี๒๕๖๑ จำนวน ๕๒ โครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

เข้าชม 69 ครั้ง

๑๑ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น.>>> เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก จัดประชุมและประเมินผลลัพธ์โครงการเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี๒๕๖๑ จำนวน ๕๒ โครงการ เงินทุนกู้ยืม ๔,๐๔๗,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประเมินฯครบ ๑๐๐% ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 69 times, 1 visits today)