๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ >>> นางสาววิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset)ณ ศาลาวัดบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๐ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 92 ครั้ง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ >>> นางสาววิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตำบลปลาปาก จัดเวทีประชาคม ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ” ณ ศาลาวัดบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑๐ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 92 times, 1 visits today)