วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่ ๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ” ณ ศาลาประชาคมบ้านนกเหาะ หมู่ที่ ๑๐ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 46 ครั้ง

วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑   >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตำบลโคกสูง จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๓   ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ” ณ ศาลาประชาคมบ้านนกเหาะ  หมู่ที่ ๑๐  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 46 times, 1 visits today)