วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ >>>างสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ครั้งที่ ๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ” ณ ศาลาประชาคมบ้านนกเหาะ หมู่ที่ ๘ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 64 ครั้ง

วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตำบลโคกสูง จัดเวทีประชาคม ครั้งที่๓ ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ” ณ ศาลาวัดบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๙ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 64 times, 1 visits today)