นที่๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐น. >>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 38 ครั้ง

วันที่๘ พ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐น. >>> นายทศพร แก้วดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยนางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 38 times, 1 visits today)