วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาวัดบ้านนกเหาะ ม.๑๐ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 26 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตำบลโคกสูง จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาวัดบ้านนกเหาะ ม.๑๐  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 26 times, 1 visits today)