วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. >>> นางสาววิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาวัดบ้านโนนศรีวิลัย ม.๑๒ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นางสาววิมลรัตน์ เมตตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตำบลปลาปาก จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาวัดบ้านโนนศรีวิลัย  ม.๑๒ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 24 times, 1 visits today)