วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.>>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านนามะเขือ ม.๑ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. >>> นางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตำบลนามะเขือ  จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่  ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข   ณ ศาลาประชาคมบ้านนามะเขือ ม.๑ ต.นามะเขือ  อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 18 times, 1 visits today)