วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านนกเหาะ ม.๘ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. >>> นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตำบลโคกสูง จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ ๑ ปรับทุกข์ ผูกมิตร ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ ค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ ศาลาประชาคมบ้านนกเหาะ ม.๘  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 18 times, 1 visits today)