น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน พร้อมฝึกปฏิบัติและสาธิตการทำขนมดอกจอก ณ บ้านนกเหาะน้อย

เข้าชม 67 ครั้ง

๗ กุมภาพันธ์ 2561 >>>น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ดำเนินกิจกรรมขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน พร้อมฝึกปฏิบัติและสาธิตการทำขนมดอกจอก ณ บ้านนกเหาะน้อย หมู่ที่ ๕  ตำบลโคกสูง  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

(Visited 67 times, 1 visits today)