น.ส.อังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลมหาชัย จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life

เข้าชม 24 ครั้ง

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.>>> น.ส.อังศุมารินทร์  ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  พร้อมวิทยากร ครู ข และครู ค ตำบลมหาชัย จัดอบรมตามโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา  กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน Mindset  ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต way of life  ณ หอประชุมโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

(Visited 24 times, 1 visits today)